Mười điều cam kết của Eikoh Việt Nam

Cống hiến cho sự phát triển của xã hội thông qua giáo dục.